address: 236 & 237, Jalan Melaka Raya 1, Taman Melaka Raya, 75000 Melaka

Tel: 06-2824777